Get Adobe Flash player

WSTĘP

Środowisko życia człowieka obciążone jest obecnie ogromną gamą syntetycznych związków chemicznych - substancji obcych środowisku, czyli ksenobiotyków. Ich produkcja na dużą skalę rozpoczęła się w połowie XIX stulecia a podczas II wojny światowej i zaraz po niej, przemysł chemiczny gwałtownie się rozwijał pod sloganem „dobre życie dzięki chemii”. Nawozy chemiczne, insektycydy, herbicydy i inne związki, weszły do powszechnego użytku. Niektóre z powstających ksenobiotyków, jak np. polichlorowane bifenyle i chlorofluorowęglowodory produkowano ponieważ były związkami bardzo trwałymi, jednak dopiero obecnie uświadomiono sobie, iż trwałość ta stanowi problem gdy zostaną uwolnione do środowiska [LASKOWSKI, MIGULA 2004; FATTA-KASINOS i in. 2010; KOSTECKA 2010]. Problematyka toksykologii środowiska stała się pierwszoplanowym zagadnieniem współczesnej ekologii i ochrony bioróżnorodności, ponieważ ksenobiotyki powodują coraz bardziej zauważalne pogarszanie stanu zdrowia ludzi i zwierząt [MANAHAN 2006; BAWA 2007].

Rozwój cywilizacyjny, w obecnej - konsumpcyjnej postaci, odbywa się kosztem środowiska w którym żyjemy i powoduje nasilenie jego zanieczyszczenia. Poszukuje się więc różnych sposobów i metod łagodzenia negatywnego wpływu obciążeń chemicznych środowiska na organizmy żywe. Do czynników poprawiających kondycję organizmów zalicza się także wodę „ożywioną”, aktywną biologicznie, o uporządkowanej strukturze molekularnej. Można ją uzyskać metodą oczyszczenia i aktywacji (przy ekstremalnym wirowaniu z jednoczesną, powtarzalną zmianą kierunku wirowania i silnym namagnetyzowaniem) za pomocą urządzenia Aqua-Lyros® [ANONIM a,b 2010; GROSS 2010].

Jak wskazują źródła [HUANG i in. 2003; HUANG i in. 2006; ANONIM a 2010] ta aktywna biologicznie woda ma szeroki dobroczynny wpływ na organizm człowieka: wspomaga oczyszczanie z metali ciężkich, podnosi zawartość tlenu we krwi i poprawia ukrwienie wszystkich narządów i organów. Zwiększa także odporność na infekcje i przeziębienia (daje dobre wyniki w leczeniu egzemy, alergii, problemów układu pokarmowego oraz zahamowania rozwoju nowotworów) oraz podnosi ogólną witalność organizmu. Ponadto woda „ożywiona” przyczynia się do zwiększonej produkcji antyoksydantów, które chronią organizmy przed reaktywnymi formami tlenu [HANAOKA 2001; HANAOKA i in. 2004; YE i in. 2008; TSAI i in. 2009]. Jej pozytywne oddziaływanie opisuje się także w odniesieniu do zwierząt i roślin [PARK i in. 2002; SUZUKI i in. 2002; KOSEKI i in. 2004]. Przejawia się to m.in. usuwaniem bakterii i pasożytów u zwierząt i przyspieszeniem wzrostu roślin (poprzez np. inaktywację wzrostu i rozwoju patogennych bakterii). W konsekwencji doprowadza to do zmniejszenia potrzeb stosowania środków chemicznych do ich pielęgnacji i ochrony.

Wobec oczywistych wątpliwości, trudności i konieczności długoterminowych badań tego zagadnienia w odniesieniu do organizmu człowieka, warto w między czasie przyjrzeć się dowodom na pozytywne oddziaływanie wody „aktywnej” na inne organizmy (w tym bezkręgowce).

Celem niniejszej pracy było testowanie wpływu wody aktywnej biologicznie na dżdżownice gatunku Dendrobena veneta (Rosa 1893) w skrzynkach ekologicznych.

MATERIAŁ I METODY

Doświadczenie przeprowadzono na 60 dorosłych osobnikach dżdżownic gatunku D. veneta (Rosa 1893). Hodowlę prowadzono w laboratorium w skrzynkach ekologicznych o objętości 2dm3,na resztkach kuchennych (które dodano do każdej skrzynki 3 razy w objętości po 300 ml celulozy i po 150 ml odpadów: makaronu, jabłek, chleba i ziemniaków (razem 900 ml) (celuloza : odpady 1:2). Skrzynki, wypełnione 2dm3ziemi ogrodniczej (uniwersalne podłoże do roślin ozdobnych Floro-hum), opisanymi odpadami i dżdżownicami, przetrzymywano w komorze klimatyzacyjnej w temperaturze 20oC, przez trzy miesiące. Pierwszą grupę skrzynek podlewano wodą wodociągową, a  drugą aktywną biologicznie wodą „ożywioną”, uzyskaną za pomocą aktywatora wody Aqua-Lyros® (tab. 1). Stan populacji dżdżownic sprawdzono sześciokrotnie, poszukując ich metodą segregacji ręcznej. Odnajdywane osobniki i kokony liczono i ważono. Prowadzono także obserwacje dziennego tempa wermikompostowania.

 

Schemat doświadczenia

 

Pojemnik

Container

Dżdżownice

Earthworms

Sposób podlewania

Way of watering

1-3

10 osobników / specimens14,159 ± 0,925 g

woda wodociągowa */ tap water *

4-6

10 osobników / specimens14,781 ± 0,168 g

woda „aktywna” **/ active water**

 

 

Liczebność

Biomasa [g]

niedojrzałe

kokony

niedojrzałe

kokony

W

A

W

A

W

A

W

A

5,2

 ± 6,8

16,0

± 25,5

9,8

± 8,3*

60,8

± 59,4*

1,298

± 1,868

3,076

± 6,007

0,249

± 0,217*

1,749

± 1,785*

W - Woda wodociągowa                              A – Woda aktywowana

* różnice istotne statystycznie (p<0,05)

 

Wszystkie wyniki analizowano z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Zaprezentowano je jako średnie ± SD (odchylenie standardowe). Istotność różnic pomiędzy średnimi badano metoda wariancji, z zastosowaniem programu Statistica Pl.

 

WYNIKI

Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowanie podlewania wodą aktywną biologicznie wpływało na wzrost średniej liczebności i biomasy dżdżownic (choć nieistotnie p>0,05) (tab. 2, rys. 1). Średnia biomasa jednego osobnika była wyższa w skrzynkach podlewanych wodą „ożywioną” (odpowiednio 1,277±0,280 i 1,340±0,636 g; p>0,05). Analiza statystyczna wykazała, iż rodzaj podlewania miał natomiast istotny wpływ na liczebność (tab. 2) i średnią biomasę dojrzałych osobników (odpowiednio woda wodociągowa - 1,543± 0,138 i woda „ożywiona” - 2,031± 0,332g; p<0,05).

Podlewanie podłoża skrzynek ekologicznych wodą aktywną biologicznie spowodowało zróżnicowany wzrost liczebności i ogólnej biomasy dżdżownic niedojrzałych (tab. 3), oraz miało istotny wpływ na liczebność i sumę biomasy składanych kokonów (tab. 3). Średnia biomasa składanych kokonów nie różniła się (odpowiednio woda wodociągowa - 0,0169±0,0132 i woda„ożywiona” - 0,0188± 0,0146 g).

PODSUMOWANIE

Woda aktywowana biologicznie ma szereg cennych, potwierdzonych przez wieloletnie doświadczenia, właściwości fizykochemicznych, które wykazują dobroczynny wpływ na organizmy [PARK i in. 2002; SUZUKI i in. 2002; KOSEKI i in. 2004; HUANG i in.2003; TSAI i in. 2009; YE i in. 2008; ANONIM a, b 2010]. W pracy zastosowano dwa sposoby podlewania podłoży skrzynkach ekologicznych, gdzie dżdżownice D. veneta wermikompostowały odpady kuchenne. Badania wskazują, że sposób podlewania wodą ożywioną, mając pozytywny wpływ na liczebność i biomasę wszystkich przedstawicieli struktury wiekowej dżdżownic tego gatunku (osobniki dojrzałe,  niedojrzałe i kokony) może stanowić czynnik neutralizujący czynniki stresowe środowiska. Choć pierwsze wyniki badań zdają się być bardzo zadowalające, zastosowanie tej wody w przypadku bezkręgowców (w tym dżdżownic) wymaga jednak prowadzenia dalszych badań.

 

WNIOSKI

 

  1. Przeprowadzone doświadczenie może wskazywać na pozytywne oddziaływanie wody aktywnej biologicznie na zwierzęta bezkręgowe (na przykładzie populacji dżdżownic D. veneta) a zwłaszcza na ich rozmnażanie.
  2. Badania należy kontynuować, bo mogą być np. pomocne przy rozwiązywaniu szeregu współczesnych problemów z zakresu ochrony środowiska i jego żywej części - różnorodności biologicznej.

 

Ze względu na obszernośc materiału, wszystkich chętnych dowiedzieć się więcej proszę o kontakt mailowy w celu otrzymania całości tekstu.

>>>atara@onet.eu<<<